Az ITKI kutatási projektjei

A platformok szabályozása

A kutatás célja az internetes platformokkal kapcsolatos társadalmi trendek és kockázatok feltárása és az ezekkel kapcsolatos szabályozási igények azonosítása, valamint szabályozási javaslatok megfogalmazása. A kutatás abból indul ki, hogy a platformok sokféle életviszonyban és sokféle formában jelentek meg, ezért vizsgálatuk is csak többoldalúan, multidiszciplinárisan lehetséges.

***

Az infokommunikációs szolgáltatások társadalmi hatásának sajátosságai Magyarországon/Közép-Európában – empirikus kutatás

Kutatóintézetünk rendszeresen végez primer adatfelvételeket a magyar információs társadalom mélyebb megismerése érdekében. Ezen adatfelvételek eredményeit közzétesszük mind a szakemberek, mind a szélesebb érdeklődő kör számára. Az adatfelvételek mindig reprezentatívak az adott országban nem, kor, végzettség és település típus szerint. 

***

Munkavégzés és foglalkoztatás a platform alapú gazdaságban

A kutatás az ún. gig-economy vagy platform-gazdaság viszonyrendszerét vizsgálja, a munkavégzéshez és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó újszerű folyamatokon keresztül, különös tekintettel az algoritmikus menedzsment kérdésére.

***

E-health 

Az e-health a legnagyobb elvárásoknak megfelelni vágyó, felelősség és hatékonyság területén talán a legnagyobb precizitást igénylő informatikai fejlesztési terület, mely mind versenyképesség, mind életminőség szempontjából kritikus. Kutatócsoportunk szabályozási és társadalmi szempontok mentén vizsgálja a területet.

***

A közösségi diskurzus keretei – hírnév- és becsületvédelem a polgári- és büntetőbíróságok gyakorlatának tükrében

A kutatás a 2014-ben hatályba lépett Polgári Törvénykönyv és a 2013-as Büntető Törvénykönyv alapján elbírált bírósági ügyek összegyűjtése és feldolgozása alapján a közéleti vita, a szélesebb nyilvánosság előtt zajló diskurzusok határainak a jogalkalmazási gyakorlat általi értelmezésének azonosítását tűzte ki célul.

***

Az EU-ban működő kis jogi cégek informatikai stratégiája a fejlődő AI és NLP technológiák fényében

A kutatás célja feltárni az EU-ban működő kis («9 fő) jogi irodák informatikai infrastruktúráját és felkészültségét az egy jobban tért nyerő AI és NLP technológiák fényében. A kutatás az Európai Unió által finanszírozott projekt (AI4Lawyers), amelyet az Európai Ügyvédek Alapítványa (ELF) és az Európai Ügyvédi Irodák és Jogi Szervezetek (CCBE) vezet.

***

Digitális jogalkalmazás

A kutatás és az ezt végző munkacsoport célja azoknak az igazságszolgáltatásban használt számítástechnikai, és ezen belül is online és mesterséges intelligencián alapuló megoldásoknak, és a hozzájuk kapcsolódó szervezési és jogi módszereknek a feltérképezése, elemzése és hazai megismertetése, amelyek jelenleg a világban a legjobb, legelőremutatóbb gyakorlatoknak számítanak, és amelyek elősegítik az állampolgárok igazságszolgáltatáshoz történő könnyebb hozzáférését. 

***

A technológiai monopóliumok jövője a XXI. század hajnalán

Az adat jelentőségének felértékelődése, a big data megoldások, az algoritmusos döntéshozatal a 2010-as évek végére a mindennapok részévé vált. A digitalizáció társadalomban betöltött szerepét és az emberre gyakorolt hatását érdemi lemaradással igyekszik értelmezni a tudományos diskurzus, egyúttal óvatos kísérletek mutatkoznak a jövőt illetően egyáltalán a helyes kérdések megfogalmazására.

***

Mesterséges intelligencia alkalmazásának társadalmi kérdései 

A mesterséges intelligencia fejlesztése, az egyre intelligensebb algoritmusok napról-napra mélyebben formálják át társadalmunkat és gazdaságunkat. Alapkutatásunkban a mesterséges intelligencia munkaerőpiacra, oktatásra, egészségügyre, információszerzésre, városi életre gyakorolt hatásait kutatjuk és elemezzük.

***

A platformok szerepe a videójátékok világában 

A kutatási projekt célja, hogy átfogó képet adjon a videójátékok egyéni, társadalmi, gazdasági hatásairól és felhívja a figyelmet azokra a szabályozási kihívásokra, amelyek az új üzleti modellek és a videójátékok esetében alkalmazott platformok használata esetében felmerülnek. A platformok elterjedése a videójátékok környezetében is jelentősnek mondható, a projekt kísérletet tesz ezek jellemzőinek azonosítására és elhatárolására.

***

A szólásszabadság és a szerzői jog ütközési pontjai a világhálón

A kutatás célja a platformokon megvalósuló online véleménynyilvánítások, és az ezek keretében történő szerzői jogi felhasználások egymáshoz való viszonyának értékelése.